Jeroen van Zwetselaar

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BNO / Maart 2022
1 Overeenkomst, aanbod en bevestiging
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) regelen alle aanbiedingen en de voorbereiding, inhoud en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen de Cliënt (de “Cliënt”) en de opdrachtnemer (de “Ontwerper”). Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen tussen de Cliënt en de Ontwerper.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 2 (twee) maanden. Aangehaalde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van onvoorziene veranderingen in het werk. Prijzen zijn exclusief btw. De tarieven en aanbiedingen vermeld in de aanbieding of andere offertes zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige opdrachten. De Cliënt garandeert dat de informatie die aan de Ontwerper wordt verstrekt door hem/haar of namens hem/haar en waarop de Ontwerper zijn aanbieding baseert, juist en volledig is.
1.3 Opdrachten worden schriftelijk bevestigd door de Cliënt. Indien de Cliënt dit niet doet maar instemt met het starten van het werk dat is opgedragen aan de Ontwerper, worden de voorwaarden van de aanbieding geacht te zijn overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Eventuele daaropvolgende mondelinge overeenkomsten en bepalingen zijn niet bindend voor de Ontwerper totdat hij ze schriftelijk heeft bevestigd.
2 Uitvoering van de overeenkomst
2.1 De Ontwerper moet zich inspannen om het opgedragen werk zorgvuldig en zelfstandig uit te voeren, om de belangen van de Cliënt zo goed mogelijk te behartigen en te streven naar een resultaat dat nuttig is voor de Cliënt, zoals verwacht mag worden van een redelijk en professioneel handelende ontwerper. Indien nodig moet de Ontwerper de Cliënt op de hoogte houden van de voortgang van het werk.
2.2 De Cliënt moet alles doen wat redelijkerwijs nodig en/of vereist is om de Ontwerper in staat te stellen om tijdig en behoorlijk te leveren, zoals het leveren (of doen leveren) van volledige, degelijke en duidelijke gegevens en/of materialen op tijd.
2.3 Termijnen gesteld door de Ontwerper voor de uitvoering van het opgedragen werk zijn slechts benaderingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.4 Tenzij anders overeengekomen, maken de volgende zaken geen deel uit van het opgedragen werk aan de Ontwerper:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de Cliënt voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. onderzoek naar bestaande rechten, waaronder octrooien, merkenrechten, tekeningen- of modellenrechten of portretrechten van derden; en c. het onderzoeken van de mogelijkheid van beschermingsvormen zoals bedoeld in (b) voor de Cliënt.
2.5 Voorafgaand aan de uitvoering, productie, reproductie of publicatie moeten de partijen elkaar de gelegenheid geven om het definitieve ontwerp, prototypes of voorbeelden van het resultaat te controleren en goed te keuren.
2.6 Verschillen tussen het (definitieve) resultaat en de gemaakte afspraken kunnen geen grond vormen voor afwijzing, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst indien die verschillen redelijkerwijs van ondergeschikt belang zijn, rekening houdend met alle omstandigheden.
2.7 Eventuele klachten moeten schriftelijk bij de Ontwerper worden ingediend zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 10 (tien) werkdagen na voltooiing van het opgedragen werk, bij gebreke waarvan de Cliënt geacht wordt het resultaat van het opgedragen werk in zijn geheel te hebben aanvaard.

3 Inschakeling van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden instructies aan derden in het kader van de uitvoering van het opgedragen werk gegeven door of namens de Cliënt. Op verzoek van de Cliënt kan de Ontwerper optreden als vertegenwoordiger voor rekening en risico van de Cliënt. De partijen kunnen een vergoeding overeenkomen voor een dergelijke vertegenwoordiging.
3.2 Indien de Ontwerper op verzoek van de Cliënt een schatting maakt van de kosten van derden, is die schatting slechts een benadering. Indien nodig kan de Ontwerper namens de Cliënt offertes aanvragen bij derden.
3.3 Indien de Ontwerper goederen of diensten van derden procedeert in het kader van het opgedragen werk, voor rekening en risico van de Ontwerper en op basis van een uitdrukkelijke overeenkomst met de Cliënt, waarbij die goederen of diensten aan de Cliënt worden geleverd, doorgegeven of doorverkocht, zijn deze algemene voorwaarden van en/of eventuele afzonderlijke overeenkomsten gesloten met die leverancier ook van toepassing op de Cliënt. De Ontwerper zal de Cliënt in staat stellen om de algemene voorwaarden van en/of afzonderlijke overeenkomsten met de leverancier te onderzoeken.
3.4 Indien de Ontwerper opdrachten of instructies geeft aan productiebedrijven of andere derden namens de Cliënt of anderszins, zal de Cliënt op verzoek van de Ontwerper schriftelijk de goedkeuring bevestigen zoals bedoeld in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden.
3.5 De Cliënt mag zonder overleg met de Ontwerper geen derden inschakelen als dat de uitvoering van het opgedragen werk zoals overeengekomen met de Ontwerper kan beïnvloeden. De Partijen zullen zo nodig overleg plegen over welke derden zullen worden ingeschakeld en welk werk aan hen zal worden opgedragen.
3.6 De Ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken van producten of diensten van derden die zijn ingeschakeld door of namens de Cliënt, ongeacht of zij zijn geïntroduceerd door de Ontwerper. De Cliënt moet die partijen zelf verantwoordelijk houden. De Ontwerper kan daarbij assisteren indien nodig.

4 Intellectuele en andere eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten die voortvloeien uit het opgedragen werk berusten bij de Ontwerper. Voor zover dergelijke rechten alleen kunnen worden verkregen door middel van een aanvraag of registratie, heeft de Ontwerper het uitsluitende en exclusieve recht om die aanvraag of registratie uit te voeren, tenzij anders overeengekomen. De “intellectuele eigendomsrechten” omvatten uitdrukkelijk auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, tekeningenrechten, octrooien, domeinnaamrechten, knowhow, commerciële kennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ook ter wereld ontstaan, al dan niet geregistreerd, en inclusief aanvragen daarvoor.
4.2 De partijen kunnen overeenkomen dat de in lid 1 bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan de Cliënt. Een dergelijke overdracht en de voorwaarden, indien van toepassing, waaronder de overdracht plaatsvindt, moeten altijd schriftelijk worden vastgelegd. Tot het moment van overdracht en betaling van de overeengekomen vergoeding daarvoor wordt een gebruiksrecht verleend zoals geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3 De Ontwerper is te allen tijde gerechtigd om zijn naam te vermelden op of in, of deze te verwijderen van, het resultaat van het opgedragen werk (of publiciteit gerelateerd daaraan) of zijn naam te laten vermelden op of in, of deze te laten verwijderen van, het resultaat van het opgedragen werk, op een wijze die gebruikelijk is voor dat resultaat. Zonder voorafgaande toestemming van de Ontwerper mag de Cliënt het resultaat niet publiceren of reproduceren zonder de Ontwerper met naam te vermelden.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de oorspronkelijke of andere resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, specificaties, ontwerptekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, schaalmodellen, sjablonen, prototypes, producten en deelproducten, films, audio- en video- of andere presentaties, broncodes, bronbestanden en andere materialen of (elektronische) gegevensbestanden enz.) die door de Ontwerper zijn gemaakt als onderdeel van het opgedragen werk, ongeacht of ze beschikbaar zijn gesteld aan de Cliënt of aan derden, eigendom van de Ontwerper, en blijven deze resultaten eigendom van de Ontwerper. De partijen kunnen een vergoeding overeenkomen voor de overdracht van deze resultaten.
4.5 Bij voltooiing van het opgedragen werk hebben de Cliënt en de Ontwerper geen verplichting om de originele of andere resultaten die door de Ontwerper zijn geproduceerd, zoals bedoeld in 4.4, te bewaren, tenzij anders overeengekomen.

5 Gebruik van het resultaat

5.1 Zodra de Cliënt aan al zijn/haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de Ontwerper heeft voldaan, verkrijgt hij/zij het recht om de licentie te gebruiken voor het resultaat van het opgedragen werk overeenkomstig het doel ervan. Als geen specifiek doel is overeengekomen, is het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik van het ontwerp waarvoor de opdracht was (duidelijk) gegeven. Het gebruiksrecht is exclusief, tenzij anders blijkt uit de aard van de overeenkomst of anderszins overeengekomen.
5.2 Indien het resultaat ook betrekking heeft op werken die onderhevig zijn aan rechten van derden, zullen de partijen aanvullende afspraken maken over hoe het gebruik van die werken zal worden geregeld.
5.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ontwerper is de Cliënt niet gerechtigd het resultaat van het opgedragen werk te wijzigen, te gebruiken of te hergebruiken op een breder of ander wijze dan overeengekomen, of derden toe te staan dit te doen. De Ontwerper kan die toestemming onder voorwaarden verlenen, waaronder betaling van een aanvullende vergoeding.
5.4 In geval van breder of ander gebruik waarover geen overeenstemming is bereikt, inclusief eventuele wijzigingen, verminkingen of inbreuken op het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Ontwerper recht op een schadevergoeding wegens schending van zijn/haar rechten van ten minste drie keer de overeengekomen vergoeding, of een vergoeding die evenredig is aan de gepleegde inbreuk, zonder afbreuk te doen aan andere rechten.
5.5 Tenzij de Ontwerper voorafgaande toestemming geeft, is de Cliënt niet (meer) gerechtigd om het resultaat van het opgedragen werk te gebruiken of daarop uit te werken of door een derde te laten uitwerken, en vervalt elk gebruiksrecht van de licentie die aan de Cliënt is verleend in het kader van het opgedragen werk, tenzij de gevolgen in strijd zijn met de regels van redelijkheid en billijkheid: a. op het moment dat de Cliënt in gebreke blijft of zijn/haar betalings- of andere verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, of anderszins in verzuim is; b. indien het opgedragen werk voortijdig wordt beëindigd om de redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden; of c. indien de Cliënt failliet wordt verklaard, tenzij de betreffende rechten zijn overgedragen aan de Cliënt overeenkomstig artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden.
5.6 Met inachtneming van de belangen van de Cliënt kan de Ontwerper naar eigen goeddunken gebruikmaken van de resultaten voor zijn/haar eigen publiciteit, om opdrachten veilig te stellen, voor promotionele doeleinden, inclusief gebruik op internet, websites en sociale media, wedstrijden en tentoonstellingen, enz., en ze in bruikleen krijgen, indien fysieke resultaten zijn betrokken.
6 Vergoedingen en bijkomende kosten
6.1 De Ontwerper heeft recht op een vergoeding voor de uitvoering van het opgedragen werk. Die vergoeding kan bestaan uit een uurtarief, een adviesvergoeding, een vast bedrag of een tussen partijen overeengekomen vergoeding.
6.2 Naast betaling van de overeengekomen vergoeding heeft de Ontwerper recht op vergoeding van eventuele kosten die door hem zijn gemaakt in de uitvoering van het opgedragen werk, zoals administratieve overhead, reis- en verblijfkosten, kosten van afdrukken, kopieën, (proef)afdrukken en prototypes, en kosten van derden in verband met advies, productie, toezicht, enz. Die kosten moeten vooraf zoveel mogelijk worden gespecificeerd, tenzij een opslagpercentage is overeengekomen.
6.3 Indien de Ontwerper als gevolg van late levering of niet-levering van volledige, goede en duidelijke informatie en/of materialen, enige wijziging of fout in instructies of briefing, of enige externe omstandigheden, meer of ander werk moet verrichten, wordt een dergelijk aanvullend werk afzonderlijk in rekening gebracht op basis van de gebruikelijke tarieven van de Ontwerper. De Ontwerper zal de Cliënt hierover tijdig informeren, tenzij dit onmogelijk is vanwege omstandigheden of de aard van het werk geen vertraging toelaat.

7 Betaling en opschorting

7.1 De Ontwerper is verantwoordelijk voor tijdige facturering. In overleg met de Cliënt kan de Ontwerper de overeengekomen vergoeding en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
7.2 Alle betalingen moeten zonder enige aftrek, verrekening of opschorting worden gedaan binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of vermeld op de factuur. 4/6 Algemene Voorwaarden BNO / maart 2022
7.3 Alle aan de Cliënt geleverde goederen blijven eigendom van de Ontwerper totdat alle bedragen die de Cliënt aan de Ontwerper verschuldigd is onder de tussen partijen gesloten overeenkomst, aan de Ontwerper zijn betaald.
7.4 Indien de Cliënt niet alle of een deel van de verschuldigde bedragen betaalt, is hij/zij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij de laatste ten minste 10% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 150, exclusief BTW.
7.5 De Ontwerper mag de uitvoering van het opgedragen werk opschorten nadat de termijn voor betaling is verstreken en de Cliënt, na een schriftelijke aanmaning om binnen 14 dagen te betalen, in gebreke blijft met die betaling, of als de Ontwerper gedwongen wordt op grond van een verklaring of handeling van de zijde van de Cliënt te concluderen dat betaling niet zal plaatsvinden.

8 Toerekenbare tekortkoming, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Indien een toerekenbare tekortkoming zich voordoet, moet de benadeelde partij de andere partij eerst een schriftelijke ingebrekestelling sturen, waarbij die andere partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, fouten te herstellen, of schade te beperken of ongedaan te maken. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming bevatten.
8.2 Indien de Cliënt zonder enige toerekenbare tekortkoming van de Ontwerper de overeenkomst voortijdig opzegt, of als de Ontwerper de overeenkomst ontbindt op grond van een tekortkoming van de Cliënt bij de uitvoering van de overeenkomst, is de Cliënt aansprakelijk voor schadevergoeding naast het honorarium van de Ontwerper en de gemaakte kosten in verband met het tot dan toe verrichte werk. In dit verband wordt elk gedrag van de Cliënt op grond waarvan redelijkerwijs niet van de Ontwerper kan worden verwacht dat het werk wordt voltooid, ook als tekortkoming beschouwd.
8.3 De in het voorgaande lid van dit artikel bedoelde schade omvat in ieder geval de kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de Ontwerper is aangegaan in zijn eigen naam met derden voor de uitvoering van het opgedragen werk, evenals 30% (dertig procent) van het saldo van het honorarium dat de Cliënt aan de Ontwerper verschuldigd is over de niet uitgevoerde werkzaamheden. De bepaling van dit percentage is gebaseerd op redelijkheid en billijkheid, rekening houdend met de reeds gemaakte kosten en de tijd en moeite die de Ontwerper heeft moeten besteden aan het opgedragen werk.
8.4 Indien de Cliënt niet binnen de gestelde termijn in gebreke blijft, is de Ontwerper gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat hij/zij tot enige schadevergoeding verplicht is. In dat geval zijn alle vorderingen van de Ontwerper op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.
8.5 Indien de Cliënt de overeenkomst voortijdig opzegt of anderszins de uitvoering van het opgedragen werk voortijdig beëindigt, is de Cliënt verplicht om het resultaat van het opgedragen werk te accepteren en te betalen in verhouding tot de voltooide werkzaamheden, met inachtneming van eventuele overeengekomen en redelijke annuleringskosten en eventuele extra kosten die zijn gemaakt vanwege de vroegtijdige beëindiging.

9 Aansprakelijkheid

9.1 De Ontwerper is alleen aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een aan de Ontwerper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat de Ontwerper niet aansprakelijk is voor indirecte of gevolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.2 De aansprakelijkheid van de Ontwerper is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van de Ontwerper wordt uitgekeerd, dan wel, indien er geen uitkering plaatsvindt, het factuurbedrag van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 50.000,00 (vijftigduizend euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die met elkaar samenhangen.
9.3 Alle rechten van vordering van de Cliënt op de Ontwerper komen te vervallen indien deze niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade of gebreken of de tijd waarin de schade of gebreken redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk worden ingesteld.
10 Overmacht
10.1 De Ontwerper is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht, dat wil zeggen elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijs niet van de Ontwerper kan worden verwacht, zoals oorlog, oproer, sabotage, terrorisme, brand, overstroming, aardbeving, storm, werkstaking, ziekte, epidemie, pandemie, uitsluiting, transportbeperkingen, verordeningen of beperkingen van overheidswege, enz.
10.2 Indien de overmacht langer dan een maand duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat zij verplicht zijn tot enige schadevergoeding.
10.3 Any and all liability expires two years from the date on which the work commissioned has ended on the grounds of completion, termination or dissolution.
11 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Op de overeenkomst tussen de Ontwerper en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12 Force majeure
12.1 If one party fails to fulfil his/her obligations but this failure cannot be attributed to him/her (force majeure), that party is not liable and fulfilling that obligation is suspended for as long as the force majeure situation lasts.
12.2 Force majeure includes, but is not limited to, weather conditions, fires, strikes, illness, pandemics, epidemics, war and other violence, hacks, cyber attacks or other technical failures and resultant circumstances, such as government interventions, including quarantine measures, which reasonably prevent one party from fulfilling obligations and lead to delays, as well as delays or failures of suppliers and/or other third parties engaged in the performance of the agreement.
12.3 If one party relies on force majeure, he/she must notify the other party in writing as soon as possible, with reference to the necessary supporting documents/reasons.
12.4 If the force majeure situation has lasted for 60 (sixty) days, either party may terminate all or part of the agreement, insofar as the force majeure situation justifies termination.
12.5 If force majeure occurs, the Designer will be entitled to the portion of the fee for the work that he/she has performed and to be reimbursed for the costs that he/she has already incurred or that are unavoidable, for instance in connection with orders and instructions to third parties that cannot be cancelled any longer without liability for compensation.

13 Other provisions

13.1 If the Client wishes to commission the work at the same time to parties other than the Designer or has previously already commissioned the work to another party, he/she must inform the Designer of this in advance.
13.2 The Client is not permitted to transfer or assign to third parties any of the rights under an agreement concluded with the Designer, except in the event of transfer of his/her entire business or with the Designer’s prior written consent.
13.3 Beide partijen moeten vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die hen bekend worden in het kader van het uitgevoerde werk, vertrouwelijk houden, zowel van elkaar als van andere bronnen, waarvan zij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat de publicatie of openbaarmaking aan derden schade kan toebrengen aan de Ontwerper of de Cliënt. De partijen moeten dezelfde geheimhoudingsplicht opleggen aan hun werknemers of derde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het werk, met betrekking tot dergelijke feiten en omstandigheden van de andere partij.
13.4 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In dat geval zullen de partijen overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, die zo nauw mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.
13.5 De titels van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend opgenomen voor eenvoudige verwijzing en maken geen deel uit van deze Algemene Voorwaarden.
13.6 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De Ontwerper zal de Cliënt informeren over eventuele wijzigingen.
13.7 Alle overeenkomsten tussen de Ontwerper en de Cliënt worden beheerst door Nederlands recht. De partijen zullen eerst proberen elk geschil in der minne te schikken. Tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, heeft de rechtbank die bevoegdheid heeft op grond van de wet of de rechtbank in het district waar de Ontwerper is gevestigd, jurisdictie om eventuele geschillen tussen de Ontwerper en de Cliënt te horen en te beslissen.

Maart 2022 – Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam door de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers).